MTG Wiki
Advertisement

This is a cheatsheet listing frequently used expressions that are unique to this wiki. For a cheatsheet on general wiki syntax see Wikipedia:Cheatsheet.

Card tags

Syntax (copy & paste) Output
<c>Lhurgoyf</c> Lhurgoyf
{{card|Lhurgoyf|title=Ach! Hans, run!}}
{{card|Lhurgoyf|Fifth Edition|title=Ach! Hans, run!}}
{{card|Lhurgoyf|Ice Age}}

Ach! Hans, run!
Ach! Hans, run! (Fifth Edition)
Lhurgoyf (Ice Age)

<d title=Rats>
Land
20 Swamp

Creature
36 Relentless Rats

Artifact
4 Aether Vial
</d>
Rats

Land (20)

20 Swamp

Creature (36)

36 Relentless Rats

Artifact (4)

4 Aether Vial

Symbols

Syntax Output
{{T}}{{Q}} {T}{Q}
{{W}}{{U}}{{B}}{{R}}{{G}} {W}{U}{B}{R}{G}
{{C}} {C}
{{0}}{{1}}{{2}}{{3}}{{4}} etc. {0}{1}{2}{3}{4} etc.
{{X}} {X}
{{S}} {S}
{{W/U}}{{W/B}}{{U/B}}{{U/R}}{{B/R}}{{B/G}}{{R/G}}{{R/W}}{{G/W}}{{G/U}} {W/U}{W/B}{U/B}{U/R}{B/R}{B/G}{R/G}{R/W}{G/W}{G/U}
{{2/W}}{{2/U}}{{2/B}}{{2/R}}{{2/G}} {2/W}{2/U}{2/B}{2/R}{2/G}
{{W/P}}{{U/P}}{{B/P}}{{R/P}}{{G/P}} {W/P}{U/P}{B/P}{R/P}{G/P}

Special characters

Character (copy & paste) Output / Used for
Characters used on English Magic cards
Æ æ Æther
Ä ä Á á Â â Ö ö Û û Ü ü Gerda Äagesdotter, Jötun Grunt, Lim-Dûl
{{-}} — (em-dash) / Creature — Goblin
© Copyright symbol ©
Other languages
Ą ą É é Ë ë Ę ę Ï ï Ñ ñ Ń ń Ó ó Ź ź Ż ż Raphaël Lévy, Señor Stompy
Advertisement